Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Ubezpieczenia na życie


Jest to produkt o charakterze ochronnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroka ochronę zdrowia i życia.

Adresaci produktu

Oferowane przez nasze biuro Grupowe Ubezpieczenie na ?ycie daje szansę ubezpieczonemu na ochronę ubezpieczeniowa dla siebie i swojej rodziny.

Ochrona ubezpieczeniowa moga być objęci pracownicy zakładu pracy zatrudnieni w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona ta rozciaga się także na członków rodziny ubezpieczonego - współubezpieczonych, którymi sa:

 • małżonek, z którym ubezpieczony pozostaje w zwiazku małżeńskim,
 • dziecko własne, przysposobione, a także pasierb,
 • rodzice ubezpieczonego oraz rodzice małżonka lub ojczym albo macocha ubezpieczonego i jego małżonka, jeżeli nie żyje ojciec albo matka.


Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim wyborem ryzyk, obejmujacych ochrona ubezpieczonego i jego bliskich, takich jak:

Ryzyka podstawowe:

 • Zgon ubezpieczonego
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
 • Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca
 • Zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu
 • Zgon małżonka ubezpieczonego
 • Zgon rodzica ubezpieczonego
 • Zgon rodzica małżonka ubezpieczonego
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • Zgon dziecka ubezpieczonego
 • Zgon noworodka ubezpieczonego
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego


Ryzyka dodatkowe:

 • Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Assistance Medyczny
 • Dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (Fundusz)
 • Wystapienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • Operacja ubezpieczonego


Zawarcie umowy ubezpieczenia

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku z automatycznym przedłużaniem na lata następne.
 • Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia wskazanego w polisie jako poczatek okresu ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli ubezpieczeniem zostanie objętych


Przyład: - U ubezpieczajacego zatrudniajacego: od 3 do 9 pracowników- 100% pracowników, od 10 do 25 pracowników- 85% pracowników, od 26 do 40 pracowników- przynajmniej 70% pracowników, nie mniej niż 21 osób.

Składka

Składka z tytułu umowy Grupowego Ubezpieczenia na ?ycie może być opłacana okresowo, w zależności od wyboru dokonanego przez danego ubezpieczajacego:

 • rocznie
 • półrocznie
 • kwartalnie
 • miesięcznie


Wysokość składki obliczana jest indywidualnie dla każdego zakładu pracy i dla każdej grupy na podstawie między innymi: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Modyfikacje umowy ubezpieczenia

W rocznicę polisy możliwe jest dokonanie następujacych zmian umowy ubezpieczenia:

 • zmiana częstotliwości opłacania składek,
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe,
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia.


Zalety ubezpieczenia

 • Uproszczony sposób zawierania umowy ubezpieczenia bezpośrednio u klienta
 • Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
 • Składka płatna okresowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
 • Możliwość objęcia ochrona ubezpieczeniowa pracowników wcześniej nie ubezpieczonych na podstawie list osób przystępujacych do ubezpieczenia wraz z deklaracjami
 • Możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb
 • Dodatkowo w ramach Wariantów możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia
 • Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na ?ycie poprzez zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na ?ycie


Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL