Warta Ergo Hestia Generali HDI Asekuracja Uniqa Link4 Liberty Direct InterRisk Compensa Allianz Aviva Gothaer Moje Towarzystwo Ubezpieczeń Proama
Facebook
Gwarancja Należytego (Dobrego) Wykonania Kontraktu


Gwarancja zabezpiecza prawidłowa (zgodna z postanowieniami umowy) realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Ta forma gwarancji daje wiele korzyści wykonawcy kontraktu. Dzięki niej Wykonawca:
  • może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,
  • ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potraceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,
  • uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec inwestora.

Gwarancja jest również istotnym elementem zabezpieczajacym inwestora przed stratami wynikajacymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez wykonawcę.

Nawigacja
Wspieramy

MKS STAL